Pregraduální SP


Metodický pokyn je připraven ve formě pokynů pro vyplňování akreditačních "wordovských" formulářů a slouží jako pomůcka (návod) pro uvádění požadovaných údajů o novém studijním programu, ev. jeho rozšíření či změně při přípravě návrhu SP v rámci institucionální akreditace, kterou UK získala pro 21 oblastí vzdělávání.Pokyny pro vyplňování jednotlivých údajů:

  A. 

základní údaje o SP, charakteristika SP a profil absolventa

  B. 

obecné pokyny pro přípravu studijního plánu

  C. 

příprava kombinované nebo distanční formy studia

  D. 

příprava studijního plánu se specializacemi

  E. 

příprava studijních plánů ve sdruženém studiu

  F. 

životopis vyučujících


Charakteristika předmětů je uvedena v souboru Příprava charakteristiky předmětů (včetně studijních opor) na https://cuni.cz/UK-9651.htm.


Obecné pokyny pro přípravu SP


 • Jedinečnost SP (tzn. jedná-li se o jeden či dva SP) je nově definována v OR 14/19 v čl. 3. SP je jednoznačně identifikován: typem studia, určující OV, profilem SP (akademický - profesní), jazykem, dobou studia, akademickým titulem, regulovaným povoláním, kódem ISCED a kódem MŠMT.

  Pozn: pokud SP má stejné uvedené parametry (např. Fyzioterapie) a je vyučován na více fakultám, rozdílným údajem bude kód MŠMT.


 • Při vytváření studijního programu, který není obsahově kontinuální s dobíhajícími SP/SO, by nemělo docházet k podstatnému obsahovému překrývání se studijním programem, který je v dané oblasti vzdělávání na univerzitě již uskutečňován.


 • Regulovaná profese: je důležité vědět, je-li v uplatnění absolventa uvedena regulovaná profese (viz https://uok.msmt.cz/uok/ru_list.php). Pokud ano, pak je třeba předem zjistit, zda je skutečně absolvent pro tuto profesi plně kvalifikován, a zajistit pro daný studijní program povolení příslušného regulačního orgánu, popřípadě jiné vyjádření, na základě kterého je absolvent k dané profesi kvalifikován. Na UK se jedná především o lékařská a zdravotnická povolání, sociálního pracovníka a uplatnění na základních a středních školách (učitel, speciální pedagog, vychovatel, asistent pedagoga, pedagog volného času,…), nelze ale vyloučit i jiné profese.Požadavky na garanta SP


 • garant SP může garantovat maximálně dva vzájemně související SP v různých typech studia: bc+mgr nebo mgr+phd – NELZE: bc+mgr+phd, nebo bc+ phd


 • garant SP musí mít úvazek na pozici akademického pracovníka v rozsahu min. 1 na UK a min. 0,5 na příslušné fakultě


  • úvazek může tvořit součet úvazků akademického pracovníka (v min. výši 0,5) a vědeckého pracovníka za předpokladu, že vědecká činnost souvisí s daným SP

  • úvazek nemůže být pouze na pozici vědeckého pracovníka


 • součet úvazků na pozici akademického pracovníka (popřípadě i vědeckého pracovníka) na UK a jiných VŠ nemůže být vyšší než 1,5

  Pozn.: případná možnost dalšího úvazku na jiné instituci mimo VŠ (a FN) bude předmětem posouzení


 • garantem SP může být docent nebo profesor, který vědecký titul získal na českých VŠ (případně polských VŠ) nebo slovenských VŠ do 28. 3. 2015, pro bakalářské SP postačuje absolvování doktorského studia, příp. titul CSc.Požadavky na SP uskutečňované v cizím jazyce – jejich splnění garantuje děkan v průvodním dopise


 • Pro studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce je k dispozici překlad příslušných vnitřních předpisů do angličtiny, případně příslušného cizího jazyka.


 • Informace o přijímacím řízení a o průběhu studia jsou pro uchazeče o studium a studenty dostupné v příslušném cizím jazyce na internetových stránkách univerzity i fakulty.


 • Je-li součástí studia i odborná praxe, fakulta zabezpečí odborné vedení a další podmínky pro uskutečňování této praxe v příslušném cizím jazyce.


 • Kvalifikační práce jsou vypracovávány v příslušném cizím jazyce. Oponentské posudky jsou zajištěny v příslušném cizím jazyce a dále také v anglickém nebo českém jazyce.


 • Fakulta zajistí informace a komunikaci o rozvrhu studia, o povinnostech vyplývajících ze studia ve studijním programu, o dokladech o studiu a o dalších informacích souvisejících se studiem v příslušném cizím jazyce.


 • Akademičtí pracovníci a další odborníci, kteří se podílejí na zajištění přednášek, seminářů a dalších forem výuky, mají dostatečné znalosti daného cizího jazyka.


 • Studenti a akademičtí pracovníci mají přístup k informačním zdrojům a dalším, zejména poradenským, službám v cizím jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program.
Obecné pokyny pro vyplnění


 • návrh SP se primárně vyplňuje v SIS – modul Akreditace RVH-NAU (https://is.cuni.cz/studium)

  důležité: modře / fialově zabarvené položky jsou určeny pouze pro žádost o akreditaci na NAU


 • formuláře v tomto dokumentu slouží jako metodická pomůcka a návod pro jejich vyplnění v SIS.


 • návrh cizojazyčného SP:


  • údaje o předmětech (formulář B-III - charakteristika předmětů), které se primárně vyplňují v programu Tajemník, nebo v modulech předměty jsou uváděny v jazyce výuky;


  • základní údaje o SP (karta editace) jsou uváděny v českém jazyce;


  • textové části (karta editace textů, hlavička plánů) by měly být vyplňovány v českém (úředním) jazyce; ve výjimečných případech (spolupráce se zahraniční VŠ, zahraniční garant apod.) po dohodě s RUK lze některé textové části vyplnit v jazyce výuky;


 • údaje vyplněné v SIS se generují do požadovaných formulářů ve formátu pdfObecné pokyny pro předkládání na RUK


 • návrhy SP budou dle Akreditačního řádu projednány fakultními orgány, předloženy rektorovi a po kontrole na RUK projednány Radou pro vnitřní hodnocení (RVH);


 • RVH udělí oprávnění uskutečňovat SP v rámci institucionální akreditace usnesením, ve kterém budou uvedeny i stávající SP/SO, jejichž studenti případně mohou v novém SP dostudovat;


 • u studijních programů zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání je nutno spolu s návrhem SP předložit rektorovi také povolení příslušného uznávacího orgánu, o které musí požádat děkan podle požadavků příslušného orgánu v takovém předstihu, aby mohl být dodržen domluvený harmonogram;


 • u studijních programů uskutečňovaných ve spolupráci se zahraniční vysokou školou nebo školami může jít buď o návrh SP, nebo o akreditaci SP na NAU. Fakulta se rozhodne pro jednu z variant na základě kritérií uvedených zde.Pokyny pro práci v akreditačním modulu SIS

Pokyny k předkládání návrhu SP

Průvodní dopis děkana

Poslední změna: 4. listopad 2022 09:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám