• Hodnocení SP

Hodnocení SP

Proces hodnocení studijních programů na UK, jak je předložen níže, je založen na několika principech.  

 

Tím prvním je dialog. Proces hodnocení má charakter dialogu mezi garantem studijního programu a dalšími zástupci fakulty na straně jedné a Radou pro vnitřní hodnocení (RVH) na straně druhé. Tento dialog probíhá kromě jiného formou Vlastní hodnotící zprávy, již připraví garant, a Zprávy o hodnocení studijního programu, kterou posléze připraví RVH. Cílem dialogu je společně vyhodnotit, jak probíhá realizace dříve akreditovaného studijního programu.


Druhým důležitým principem je informovanost a formativní zpětná vazba. Dialog hodnocení má být založen na datech vypovídajících o fungování studijního programu (SP). Tam, kde je to možné, proto má Vlastní hodnotící zpráva do jisté míry formu komentářů datových podkladů, které představují jednak informace sebrané z informačních systémů univerzity a jednak reflexe studujících shromážděné formou každoročních celouniverzitních šetření.


Třetím principem je pak kontinuita. Proces hodnocení nemá být jednorázovým aktem či dokonce sám o sobě cílem, nýbrž pouze součástí dlouhodobé péče o kvalitu studijního programu, která je kontinuální a obsahuje řadu dalších prvků, ať už na rovině fakultní či celouniverzitní. Cílem hodnocení je v rámci dialogu vedeného mezi Radou pro vnitřní hodnocení na straně jedné a garantem studijního programu a případně dalšími zástupci na straně druhé jednak ověřit, že úroveň realizace studijního programu odpovídá nárokům Univerzity Karlovy a jednak pojmenovat silné a slabé stránky SP, respektive zformulovat doporučení, které by vedla k jeho dalšímu rozvoji a zlepšování.


Poslední změna: 17. březen 2023 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám