• Zajišťování kvality

Zajišťování kvality

SYSTÉM ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY UNIVERZITY KARLOVY

Univerzita Karlova pojímá svůj systém zajišťování a hodnocení kvality jako nástroj, kterým posiluje své samosprávné kompetence a odpovědnost za kvalitu svých činností. Jedná se o systém založený na léty prověřených a osvědčených zkušenostech, zásadách a postupech, k nimž patří například postupy a pravidla pro předkládání a projednávání návrhů žádostí o akreditaci, pravidla a postupy pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků a související pravidla pro postupy habilitačního a jmenovacího řízení, systém pravidelného hodnocení zaměstnanců, studijní systém vymezený vnitřními předpisy, hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy, univerzitní programy na podporu vědy, systém hodnocení tvůrčí činnosti či nejrůznější strategické, koncepční, bilanční, analytické a další dokumenty. Jeho architektura je ukotvena vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení Univerzity Karlovy.


VÝCHODISKA

Účelem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy je podpora rozvoje univerzity, a to v souladu s evropským pojetím kvality univerzitního vzdělávání a vědecké a výzkumné nebo další tvůrčí činnosti, jež podporují rozvoj jedince a jeho přípravu na život ve stále komplexnější společnosti, učitele, jeho rozvoj a spolupráci se studenty ve svobodném akademickém prostředí a přípravu absolventů, kteří se dokáží uplatnit na mezinárodním trhu práce a kteří dokáží pracovat s nejnovějšími poznatky, uchovávat, šířit a dále posouvat dosavadní výsledky, jichž lidstvo dosáhlo, v oblasti vědecké, technické, kulturní i společenské. Principy, z nichž Univerzita Karlova v oblasti zajišťování a hodnocení kvality dlouhodobě vychází, jsou zejména respekt k vnitřním kulturám, prostředím fakult, dalších součástí i specifikům pěstovaných oborů, zapojování akademických, vědeckých i ostatních pracovníků, studentů, absolventů a dalších relevantních aktérů do zajišťování a hodnocení kvality, transparentnost, věcnost, odbornost a etičnost hodnocení, kritické posuzování, které je založeno na ověřených údajích a zasazeno do kontextu a maximální míra zveřejňování všech věcí, které se zajišťováním kvality souvisejí. Cílem těchto principů je podpora kultury instituce založené na silné akademické samosprávě, sounáležitosti a partnerství mezi jednotlivci, součástmi i obory, vzájemné komunikaci a respektu. Vzhledem k tomu, že univerzita silně dbá na principy akademické samosprávy jak ve vztahu k vnějšímu prostředí, tak ve vztahu ke svému vnitřnímu uspořádání, inspiraci v oblasti zajišťování a hodnocení kvality čerpá zejména z metody používané Evropskou asociací univerzit, která vychází ze Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vychází z vymezení poslání a činnosti univerzity, jak je uvedeno v jejím Statutu (mise), a z koncepce jejího rozvoje formulované v jejím strategickém záměru (vize). Kvalitou Univerzita Karlova rozumí naplňování standardů, které klade na své činnosti, nebo překračování obvyklé praxe, a to v souladu s jejím posláním a s jejími cíli. Pojetí kvality, které je v konkrétním případě použito, je určeno kontextem. Hodnocením kvality je pak ověřováno, do jaké míry se daří univerzitě plnit své poslání a cíle, dodržovat standardy, které na své činnosti klade, a do jaké míry se jí daří tyto standardy překračovat. Hodnocení se opírá zpravidla o strategické, koncepční, bilanční, analytické a další dokumenty univerzity, fakult a dalších součástí, údaje z informačních systémů univerzity, fakult či dalších součástí a jiných veřejných zdrojů či zdrojů dostupných univerzitě. Důležitým mechanismem jsou vlastní hodnocení zpracované do vlastní hodnotící zprávy zpravidla na základě předem vytvořené rámcové osnovy, odborná posouzení, dotazníková šetření, bibliometrické analýzy nebo ukazatele sledované ve strategickém záměru a ve výroční zprávě univerzity. Na základě hodnocení univerzita formuluje nové podněty pro svůj rozvoj, které promítá do následujícího strategického záměru jakožto základního rozvojového dokumentu.


SYSTÉM

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy se skládá z vnitřně propojených zásad, pravidel a mechanismů vedoucích ke kontrole dodržování minimálních požadavků, ke zvýšení kvality posuzovaných činností či oblastí a také k identifikaci nedostatků v činnosti univerzity a jejích fakult a dalších součástí. Nedílnou součástí systému jsou i mechanismy pro nápravu zjištěných nedostatků. Jelikož většina prvků systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a správy univerzity je v případě Univerzity Karlovy uplatňována na fakultách, úlohou vedení univerzity a jejích orgánů je především dbát zájmu univerzity jako celku, vytyčovat základní rámec (zásady, pravidla, procesy a mechanismy, nástroje) pro její rozvoj a poskytovat podporu fakultám a dalším součástem pro oblast vzdělávání, pro oblast tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností. Vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení Univerzity Karlovy tak stanovuje základní rámec, který fakulty a další součásti mohou konkretizovat a doplňovat podle toho, co považují za nezbytné či vhodné pro svůj vlastní rozvoj. Systém je proto založen na principu subsidiarity, jeho těžiště se nachází u studentů, akademických, vědeckých a další zaměstnanců, fakult a dalších součástí.


VZDĚLÁVACÍ ČINNOST

Ve vzdělávací činnosti tvoří první část systému zajišťování a hodnocení kvality požadavky na akreditaci a uskutečňování studijních programů a oblastí vzdělávání, druhou pak nástroje podporující rozvoj vzdělávací činnosti. Aktivity spojené s požadavky na akreditaci a uskutečňování studijních programů vedou ke kontrole dodržování minimálních požadavků, které jsou stanoveny na národní úrovni, zejména zákonem o vysokých školách a nařízeními vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, a na úrovni univerzity jejími vnitřními předpisy a opatřeními rektora, k nimž patří zejména Akreditační řád, Řád přijímacího řízení, Studijní a zkušební řád, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a Standardy studijních programů univerzity (blíže viz čl. 5 odst. 1 vnitřního předpisy Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality). Statut a další vnitřní předpisy a jejich prováděcí opatření rovněž konkretizují podmínky a náležitosti kontroly uskutečňování studijních programů v souladu se schválenou akreditací a nároky, které univerzita klade na svou vzdělávací činnost. V oblasti rozvoje studijních programů je řada nástrojů v kompetenci fakult, resp. jejich pracovišť a zejména jednotlivých garantů. Odpovědností univerzity je dbát na to, aby se jednotlivé studijní programy rozvíjely, reflektovaly vývoj jednotlivých oborů a byly otevřené náhledům studentů, absolventů a dalších relevantních aktérů, resp. na přejímání příkladů dobré praxe. V případě univerzity jsou prověřenými prvky systému zpětná vazba od studentů a absolventů získaná na základě sociologických šetření a průběžné sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia. Ve vztahu ke zpětné vazbě od studentů a absolventů univerzitní předpisy poskytují základní rámec, fakulty jsou značně autonomní co do náležitostí příslušných šetření, jejich povinností však je poskytnout univerzitě zprávu, jaká hodnocení a jak proběhla, a v neposlední řadě jaká opatření na základě jejich výsledků přijaly pro další rozvoj vzdělávací činnosti. Povinností univerzity je uskutečňovat hodnocení kvality zabezpečení studia a dalších souvisejících podpůrných činností, resp. hodnocení studia absolventy (blíže viz Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy Univerzity Karlovy). Ke sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia dochází zejména ve výročních zprávách či každoročních zprávách o přijímacím řízení a dalších průběžných analýzách a hodnoceních. Všechny uvedené komponenty představují rovněž podklady pro průběžné hodnocení jednotlivých studijních programů. Systém hodnocení studijních programů, jenž se nachází od poloviny 3 roku 2021 v pilotní fázi, je založen na vlastní hodnotící zprávě, jejíž příprava je koordinována garantem studijního programu. Tato zpráva je následně projednána na společné schůzce, jejímiž účastníky jsou garant studijního programu, vyučující, který se podílí na jeho uskutečňování, členové Rady pro vnitřní hodnocení, popř. též představitel fakulty či zástupce studentů. Následně je zpráva spolu s výsledky uvedeného setkání projednána Radou pro vnitřní hodnocení. Hlavním výsledkem hodnocení jsou doporučení pro další rozvoj studijního programu. Vlastní hodnotící zpráva a zpráva z hodnocení představují nejen důležité dokumenty pro další rozvoj studijního programu, ale i podklad pro předložení žádosti o akreditaci. V rámci vzdělávací činnosti Univerzita Karlovy je součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality rovněž hodnocení programů celoživotního vzdělávání, a to na základě zpětné vazby od účastníků.


KOMPLEXNÍ ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality univerzity jsou strategické dokumenty, jimiž jsou zejména strategický záměr univerzity a každoroční plán jeho realizace, bilanční zpráva o plnění plánu realizace strategického záměru, výroční zpráva o činnosti a výroční zpráva o hospodaření univerzity, zpráva o vnitřním hodnocení kvality a obdobné dokumenty zpracované univerzitou (např. sebehodnotící zpráva předkládaná jako součást žádosti o institucionální akreditaci), fakultami či dalšími součástmi univerzity. Tyto dokumenty představují komplexní reflexi činnosti Univerzity Karlovy a slouží jako jeden ze vstupů při rozhodování o jejím dalším rozvoji. Kromě dokumentů vyžadovaných zákonem o vysokých školách si univerzita v Pravidlech systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality kodifikovala institut vlastní hodnotící zprávy, který opakovaně využila například v rámci Institutional Evaluation Programme Evropské asociace univerzit. Toto mezinárodní hodnocení Univerzitě Karlově pomohlo nejprve ve vztahu v přípravě žádosti o institucionální akreditace, posléze pak při přípravě strategického záměru pro období 2021-2025. Důležitým výstupem ze systému vnitřního hodnocení kvality je zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností Univerzity Karlovy a její každoroční aktualizace ve formě dodatku. Zpráva o vnitřním hodnocení je zpracovávána na základě hodnocení, která byla na univerzitě provedena v průběhu uplynulých pěti let, nebo v období, které uplynulo od zpracování předchozí zprávy. Tato zpráva obsahuje zejména popis toho, jaká proběhla hodnocení, jejich hlavní výsledky, přijatá preventivní, popřípadě nápravná opatření, vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a rizik, resp. doporučení pro další rozvoj univerzity a systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality.


HLAVNÍ AKTÉŘI

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ

Rada pro vnitřní hodnocení je samosprávným orgánem univerzity, který garantuje, podporuje, rozvíjí a řídí zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti univerzity, jakož i souvisejících činností, a eviduje jeho výsledky. Je jmenována rektorem na čtyři roky na základě návrhů rektora, Akademického senátu a Vědecké rady. Legislativní podmínky pro její činnost (vymezení kompetencí, jednací řád, vymezení systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality) na Univerzitě Karlově vedle zákona o vysokých školách a Statutu univerzity vymezují zejména Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a Řád rady pro vnitřní hodnocení. Univerzita pojímá Radu pro vnitřní hodnocení jako grémium, které zejména spravuje oblast akreditací studijních programů (schvalování záměru před- 6 ložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem je na Univerzitě Karlově svěřeno Vědecké radě), vykonává kontrolní funkci, tj. ověřuje, zda jsou naplňovány univerzitní požadavky na kvalitu vzdělávací činnosti ve studijních programech, provádí hodnocení kvality vzdělávací činnosti, připravuje a schvaluje aplikace pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality do podoby pravidel specifických pro jednotlivé oblasti vzdělávání a vědní obory, schvaluje metodické materiály a dále rozvíjí systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na univerzitě. Rada je koordinátorem pro oblasti vzdělávání, v nichž působí více fakult, a pro kombinované studijní programy, dále nezávislým oponentem, který posuzuje naplňování standardů studijních programů, garantem značky „studijní program Univerzity Karlovy“, mediátorem a garantem jednotného výkladu všech vnitřních předpisů a prováděcích opatření v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality, jakož i standardů studijních programů univerzity, byť případně s oblastně specifickými částmi (blíže viz Řád Rady pro vnitřní hodnocení). Radu pro vnitřní hodnocení tvoří třicet členů, z nichž čtyři členové jsou studenty univerzity a čtyři členové nejsou v pracovním poměru k univerzitě. Její jmenovaní členové jsou vybíráni tak, aby v radě byly zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti vzdělávání uskutečňované na univerzitě, aby v ní byli dostatečně zastoupeni studenti a aby byl zaručen nezávislý, vnější pohled na činnost univerzity. Rada je vnitřně uspořádána do čtyř panelů, které pokrývají oblasti vzdělávání a vědní obory rozvíjené na Univerzitě Karlově, a to přírodovědné, lékařské, společenskovědní a humanitní. V každém panelu je zastoupen jeden student. Panely posuzují záležitosti týkající se oblastí vzdělávání, které jsou jim přiděleny, a jim odpovídajících vědních oborů, a vedou o nich záznamy, připravují návrhy usnesení rady k posuzovaným záležitostem, včetně jejich odůvodnění, navrhují aplikace pravidel zajišťování a hodnocení kvality do oblastně specifických pravidel v jim přidělených oblastech vzdělávání a jim odpovídajících vědních oborech. Činnost panelu řídí jeho předseda, který také zodpovídá za jeho činnost. Pro účely posuzování záležitostí, které spadají do působnosti rady, mohou být ustaveni konzultanti nebo zřízeny pracovní skupiny složené z členů rady nebo i konzultantů. Konzultanty jmenuje na návrh rady rektor. Zasedání rady se konají zpravidla desetkrát během akademického roku a jsou neveřejná. Usnesení rady, zápisy a podkladové materiály jsou archivovány, usnesení a zápisy se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek univerzity.


KOORDINÁTOŘI

Rektor pověřuje zaměstnance univerzity, zpravidla člena kolegia rektora, koordinací činností souvisejících se systémem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality. Na úrovni fakult pověřuje touto úlohou děkan vybraného zaměstnance, zpravidla člena kolegia děkana, obdobně postupuje i ředitel další součásti.


GARANTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Garant studijního programu je v podmínkách Univerzity Karlovy akademickým pracovníkem, který svou odborností a svým jménem zásadním způsobem ručí za kvalitu a za řádné uskutečňování jím garantovaného studijního programu. Je přitom pověřen, aby ve spolupráci s orgány příslušné fakulty nebo příslušných fakult dbal o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o kvalitu jeho uskutečňování, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Garanti zodpovídají za kvalitu uskutečňování studijních programů jak vlastní fakultě, tak i univerzitě reprezentované Radou pro vnitřní hodnocení nebo rektorem. Vymezení jejich pravomocí, působností a odpovědností je vedle Statutu obsaženo především v opatření rektora Působnost garantů studijních programů.Poslední změna: 14. březen 2023 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám