Pokyny pro autory


Časopis Psychologie pro praxi otiskuje původní, jinde nepublikované práce, z oblasti psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Příspěvek, který již byl publikován v časopise Psychologie pro praxi, nelze bez souhlasu vydavatele nabídnout jinému subjektu, ani jiným způsobem zveřejňovat. Podmínkou pro přijetí je jasná a přehledná formulace myšlenek a úprava rukopisu podle těchto pokynů:


Autor zašle redakci příspěvek v elektronické podobě (CD, e-mailem). Výkonná redakce potvrdí autorovi převzetí příspěvku v elektronické podobě. Bez potvrzení nelze považovat příspěvek za doručený. Autor zároveň navrhuje redakci možného recenzenta svého příspěvku.


Jednotlivé rubriky časopisu jsou:

 • Teorie pro psychologické aplikace a přehledové statě

 • Výzkumná sdělení a empirické studie

 • Metody a postupy

 • Kazuistiky

 • Zprávy a sdělení z praxe

 • Recenze

Příspěvky do všech rubrik mají tyto náležitosti:

 • na začátku: název

 • jméno autora/autorky

 • na konci: základní informace o autorovi/autorce (tituly, kde pracuje či studuje)

 • kontaktní údaje (e-mail a korespondenční adresa)

Struktura příspěvků do rubrik: „Teorie pro psychologické aplikace a přehledové statě“ a „Výzkumná sdělení a empirické studie“ je následující:

 • abstrakt v češtině a v angličtině (překlad může zajistit redakce), nesmí být psán v první osobě, má rozsah 900-1000 znaků vč. mezer

  abstrakt by měl obsahovat:

  • stručné uvedení čtenáře do problematiky, která bude v článku probírána, popis problematiky, na niž se výzkum zaměřuje, (popřípadě vysvětlení odborných termínů použitých v názvu článku)

  • co je cílem výzkumu

  • uvedení názvu metody, pomocí které byly získány uváděné údaje

  • stručný popis výzkumného vzorku

  • stručné shrnutí výsledků výzkumu


 • 3–6 klíčových slov v češtině a v angličtině

 • klíčová slova by měla pokrývat následující: 2-3 popisná/podstatná klíčová slova; 1-2 načrtávající oblasti aplikované psychologie, na něž se výsledky vztahují; 1-2 země, v nichž byla data sbírána

 • vlastní text (krátký úvod, teoretické zázemí, cíl výzkumu, výzkumné otázky či hypotézy, výzkumný soubor a použité metody, výsledky, diskuse, závěr s případnými doporučeními do praxe)

 • literatura

Rozsah

 • výzkumné a přehledové studie přibližně 12-20 normovaných stran (30 řádků po 60 znacích)

 • příspěvky z praxe přibližně 3–10 normovaných stran

 • zprávy a recenze 1–2 normované strany

Formát

 • písmo - pište systémovými fonty Times New Roman nebo Arial (resp. Cambria/Calibri ve Wordu 2007 a novějších, velikost 12

 • text ve formátu dokumentu (.doc, .docx)

 • řádkování 1,5

 • Z důvodu urychlení následné grafické úpravy pište text plynule, bez odsazování, zarovnávejte text pouze vlevo, odstavce označujte klávesou enter, nevkládejte před ně tabulátor ani několik mezer. Nepoužívejte dělení slov.

 • Pro členění textu

  • používejte jednotnou hierarchii titulků, jednotlivé hladiny odlišujte pomocí vestavěných stylů MS Word (tučně, kurzívou, velikostí), nebo číslicí (v desetinném systému)

  • Pokud to není nezbytně nutné, prosíme, nepoužívejte více jak tři úrovně titulků.

  • Celý rukopis průběžně stránkujte.

 • K vyznačování v textu

  • můžete použít tučné písmo, kurzivu, indexy (např. v literatuře, ne u poznámek – viz níže)

  • Naopak nepoužívejte proložené písmo (ani ručně, ani pomocí příslušné volby MS Word).

  • Pokud možno nepoužívejte podtrhávání a tučnou kurzívu.

  • Při vyznačování v textu pomocí verzálek a kapitálek použijte příslušné styly MS Word.

 • Pro poznámky v textu používejte automatizované poznámky pod čarou MS Word. Dbejte na to, aby mezi nimi nebyly žádné „ručně“ (pomocí horního indexu) vkládané poznámky.

 • všechny zkratky je třeba při prvním použití vysvětlit, v dalším textu už je možné používat zkratky bez vysvětlení

 • Do rukopisu nevkládejte

  • obrázky

  • vložené symboly (šipky, lístky, čáry nad či pod odstavci ap.), barvy, stíny, rámečky, podtisk a jiné efekty

  • netextové objekty (plovoucí rámečky/boxy s textem ap.)

  • zvýraznění, komentáře, sledování změn a jiné „redakční“ funkce

 • Tabulky

  • Připravte pomocí zabudovaného tabulkového editoru MS Word

  • Používejte jednoduché formátování (černá barva, jeden typ čáry, formátování textu), nepoužívejte žádné stínování nebo několikeré typy čar.

  • Tabulku nechte v rukopisu na stejném místě, kde má být v textu, nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a v textu na místě, kde má být zalomena, na ni odkazujte např. takto <<Tab1.doc>>.

  • Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

 • Obrazovou dokumentaci dodávejte na předlohách schopných reprodukce skenováním nebo v elektronické podobě

  Požadované formáty a rozlišení pro obrazové materiály v elektronické podobě (obrazové materiály dodávejte bez komprese):

  • pérovky (čárové obrázky, např. grafy, diagramy, schémata aj.): formát *.pdf, *.eps; rozlišení 1200 dpi (při velikosti 1 : 1)

  • autotypie (půltónové obrázky, např. fotografie aj.): formát *.tiff, *.pdf, *.eps; rozlišení 300 dpi (při velikosti 1 : 1)

  Obrázky nikdy nevkládejte do textu (MS Word je tím nevratně kvalitativně degraduje);

  • předlohy ke skenování označte čísly (Sken01, Sken02), elektronické soubory pojmenujte jednotně (Obr1.tif, Obr2.tif apod.) a v tištěné podobě textu pouze vyznačte místo, kde mají být umístěny

 • Grafy

  • Připravte buď v editorech MS Word/Excel (černobíle), vektorovém formátu (*.pdf, *.eps) nebo dodejte pouze nakreslenou předlohu grafu pro sazeče. (U grafů dodávaných v Excelu jsou zapotřebí plná data, např. grafy stahované z internetu jsou pro publikaci nevyhovující.)

  • Dodejte v samostatných souborech (např. Graf1.doc, Graf1.xls) a v textu na místě, kde má být zalomen, na něj odkazujte např. takto <<Graf1.doc>>.

  • Po domluvě je možné také dodání grafu ve formě obrázku v dostatečném rozlišení.

Práce s literaturou


Odkazy

 • používat v textu literární odkazy na citované práce v podobě (Mikšík, 1999) nebo Mikšík uvádí, že…(1999)

 • přímé citace jsou psány kurzívou a jsou uvedeny v uvozovkách, v odkazu je uvedena i strana (Mikšík, 1999, s. 45)

 • u dvou až tří autorů citovaného díla jsou v odkazu uvedeni všichni, odděleni čárkami (Shaugnessy, Zechmeister, 1990)

 • u více než tří autorů se uvádí jen první autor a za něj „et al.“ (De Paulo et al.,1993)

 • při odkazu na více zdrojů jsou tyto odděleny v závorce středníkem (Mikšík, 1999; Říčan, 2004) a uvedeny podle abecedy příjmení autora

 • sekundární citace: …….cit. podle….(nikoli in), s uvedením strany primárního zdroje; v seznamu litertury je uveden pouze primární zdroj

 • není používáno citování pomocí indexů

Seznam literatury

 • seznam literatury na konci článku je označen jako Literatura

 • uvedené publikace je třeba řadit abecedně a nečíslovat je

 • uvádí-li autor více prací od téhož autora, měly by být uspořádány podle roku vydání těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším; práce, které mají více autorů, se zařazují až za práce, které pocházejí od jednoho autora

 • je třeba uvádět důsledně všechny zdroje, na které odkazujeme v textu (ale pouze tyto zdroje)

 • seznam literatury nesrovnávat do bloku ani nijak zvlášť neformátovat

 • zvolenou alternativu zápisu citované literatury je autor povinen důsledně dodržovat v celém příspěvku

a) citace knihy

Mikšík, O. (1999). Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum.


b) citace stati ve sborníku

Bradley, A. R. (2003). Child Custody Evaluations. In W. O´Donohue, E. Levensky (Eds.), Handbook of forensic psychology (233-243). New York: Academic Press.


c) citace sborníku se uvádí pod jménem editora, podobně jako citace knihy (pouze je za jménem autora uvedeno „(Ed.)“ nebo „(Eds.)“, je-li autorů více.

O´Donohue, W., Levensky, E. (Eds.) (2003). Handbook of forensic psychology. New York: Academic Press.


d) citace článku v časopisu

Gudjonsson, G. H. (1993). Confession evidence, psychological vulnerability and expert testimony. Journal of Community and Applied Social Psychology, (3), 117-129.


e) citace stati uvedené na internetu

viz d) citace článku v časopisu s tím, že na konci citace je uvedena adresa navštívené webové stránky a datum, kdy byla navštívena.

Sedláková, M. (2000). Folková (laická psychologie). Její předmět, funkce a vztah k vědecké psychologii. [Vyhledáno 1.5.2004 na http://www.cas.cz/cz/PSU.html]

Recenzní a korekční řízení

 • příspěvky (výzkumné a přehledové zprávy) procházejí dvojrecenzním řízením; recenzní řízení je jednostranně anonymní, recenzent je seznámen s identitou autora, autorovi je pak recenze zaslána v anonymní podobě

 • upravuje-li autor příspěvek podle oponentního posudku, je povinen na recenzi písemně (či e-mailem) reagovat (které připomínky přijal a které do nového znění příspěvku nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí); upravený příspěvek je předán původnímu recenzentovi k supervizi

 • sloupcové korektury musí být autorem vráceny nejpozději do 14 dnů; provádění změn ve sloupcové korektuře je bez souhlasu redakce nepřípustné

 • redakce si vyhrazuje právo krátit rukopis a provést redakční úpravy

 • publikované rukopisy a nevyžádané nepublikované rukopisy se nevracejí

 • autor práce nabídnuté k publikování je vyrozuměn o jejím přijetí či zamítnutí

Oznámení o copyrightu

Autoři přenechávají autorská práva ke svým pracem Nakladatelství Karolinum. Jejich práce je zároveň licencována pod licencí ExternĂ­ odkaz Creative Commons Attribution 4.0, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.


Prohlášení o publikační etice


Autoři svým podpisem na formuláři Dokument ke stáhnutĂ­ Zmocnění a Souhlas udělují redakci zmocnění k uzavření licenční smlouvy s nakladatelstvím Karolinum a vyjadřují souhlas s Dokument ke stáhnutĂ­  PROHLÁŠENÍM O PUBLIKAČNÍ ETICE. (Oba dokumenty jsou ke stažení na výše uvedených odkazech).
Adresa redakce:


Sídlo: 116 42, Praha 1, Celetná 20

e-mail: ppp@ff.cuni.cz


Adresa pro korespondenci:

Časopis Psychologie pro praxi

katedra psychologie

vyřizuje: Hedvika Boukalová

Filozofická fakulta UK

Nám. J. Palacha 2

116 38 Praha 1