Dětský uzel aktuálního dokumentu Základní informace
Dětský uzel aktuálního dokumentu Aktuality
Dětský uzel aktuálního dokumentu Redakce
Dětský uzel aktuálního dokumentu Pokyny pro autory
Dětský uzel aktuálního dokumentu Vyšlá čísla časopisu

PSYCHOLOGIE  PRO  PRAXI


Rokem 2008 bylo ukončeno vydávání časopisu Psychologie v ekonomické praxi. Jedná se o  uznávané odborné periodikum, které Univerzita Karlova ve svém nakladatelství vydávala celých 43 let. Časopis byl zaměřen zejména na významnou aplikační oblast psychologie práce a organizace, byl však otevřen také jiným psychologickým oborům i blízkým nepsychologickým disciplínám v tématech, která se dotýkala pracovně psychologických souvislostí.Tento časopis se orientoval nejen na odbornou veřejnost, ale také na uživatele psychologických poznatků z hospodářské praxe. Vytvářel seriózní odbornou platformu pro aktuální odborná sdělení, seznamoval čtenáře s metodami a postupy řešení různých problémů souvisejících s prací psychologů a s jejich poradenskou činností v organizacích. Byl otevřen také zahraničním přispěvatelům, kteří tematicky obohacovali časopis a napomáhali porovnání odborného dění u nás a v zahraničí. V neposlední řadě časopis plnil určitou roli i v rámci stavovské psychologické organizace zveřejňováním informací organizačního rázu, recenzí, zpráv a personálií. Za zmíněné třiačtyřicetileté období se vytvořila relativně stabilizovaná obec odběratelů a čtenářů, která se mohla v průběhu uplynulých let seznámit s mnoha zajímavými příspěvky, které obohacovaly, v návaznosti na teoretická východiska, psychologickou praxi s aplikacemi poznatků v různých sférách společenské praxe.Vývoj v oblasti vědy a výzkumu, kritéria stanovená pro hodnocení odborných periodik, snaha rozšířit odběr časopisu, zájem širší veřejnosti o vědecké poznatky z různých oblastí psychologie a další důležité skutečnosti vedly k rozhodnutí vydavatelského pracoviště – Katedry psychologie Filozofické fakulty UK - rozšířit zaměření časopisu o další oblasti aplikované psychologie. V této souvislosti lze, oproti dřívější situaci, očekávat zvýšený nárůst nabízených příspěvků a tím i větší konkurenci z hlediska možnosti jejich otištění. Tak by vedle teoreticky zaměřené Československé psychologie existovalo odborné periodikum, orientované především na aplikaci psychologických poznatků. Název nového časopisu „Psychologie pro praxi“ signalizuje jeho určení. Psychologie pro praxi chce navázat na cennou tradici předchozího odborného časopisu s tím, že nabízí prostor pro publikování původních příspěvků z psychologie i příbuzných disciplín. Preferovány jsou tyto základní obory: psychologie pedagogická a školní, psychologie práce a organizace, psychologie sociální a vývojová, psychologie zdraví a klinická psychologie. Vítány jsou příspěvky, které se zabývají studiem psychologických témat v rámci různých aplikovaných oblastí či napříč kulturami. Naším cílem je prostřednictvím rozšíření tématických oblastí zvýšit citovanost časopisu a postupně dosáhnout standardu impaktovaného periodika.


Věříme, že časopis Psychologie pro praxi získá stabilní přízeň (nejen) odborné veřejnosti a že bude pro čtenáře zdrojem cenných informací pro jejich praxi, aplikovaný výzkum či studium a pro přispěvatele vítaným prostorem pro výměnu praktických zkušeností.