• Uchazeči

Uchazeči


  • Informace o podmínkách studia a jeho typech


  • Informace o studijním plánu a kreditním systému


  • Informace o době studia a poplatcích


Základní podmínkou přijetí ke studiu bakalářského či magisterského studijního programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu. Podmínkou k přijetí do doktorského studijního programu je absolvování magisterského studijního programu.


Ukončení požadovaného vzdělání prokazuje uchazeč odpovídajícím dokladem – vysvědčením, diplomem apod. Pokud byl doklad o ukončení středního nebo vysokoškolského vzdělání vydán zahraniční vysokou školou, je třeba předložit doklad o uznání zahraničního vzdělání nebo jeho části v České republice, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.


Na Univerzitě Karlově lze studovat v bakalářském, magisterském a doktorském typu studia. Uvedené typy studijních programů mohou být realizovány v prezenční nebo kombinované formě studia, mohou se uskutečňovat v obou formách studia současně. Poslední změna: 18. duben 2018 14:01 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika