Magisterské studium


Magisterské studium je nabízeno převážně v prezenční formě, kdy je převážná část výuky organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxi, laboratorních prací, stáží atd. přímo na fakultě v přímé interakci s učitelem.


Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce je možné absolvovat takzvané dvouoborové studium, kdy jsou v rámci jednoho studia realizovány dva programy, každý s poloviční kreditní a studijní zátěží. Dvouoborové studium je možné realizovat i mezifakultně.


Řadu oborů lze studovat i takzvanou kombinovanou formou, což znamená, že občasná účast na přednáškách či seminářích (a pochopitelně zkouškách) je doplňována o dálkové samostudium prostřednictvím on-line dostupných materiálů.


Termíny a podmínky přijímacího řízení na magisterské studijní obory jsou zveřejňovány 1. října. Termín pro podávání přihlášek ke studiu obvykle bývá do konce února. Přijímací zkoušky se pak zpravidla konají během května a června. V případě některých programů a oborů může fakulta přijmout uchazeče bez přijímací zkoušky, ovšem podmínkou jsou vynikající předchozí studijní výsledky či vykonaná vědecká činnost v oboru. Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde.


Studium je prováděno prostřednictvím studijních plánů, stanovujících především časovou a obsahovou návaznost jednotlivých předmětů, objem a formu výuky a počty kreditů, přiřazené jednotlivým předmětům. Určují také, které předměty jsou povinné (tj. které musí student absolvovat jako nezbytnou podmínku pro konání státní závěrečné zkoušky) a které povinně volitelné (student si volí předměty z konkrétní nabídky dle svého zaměření a zájmu). Určitá část kreditní zátěže je ponechávána k vlastnímu rozhodnutí studentů, kteří mají možnost vybrat si předměty (tzv. volitelné předměty) z celé nabídky fakult Univerzity Karlovy, v některých případech i jiných vysokých škol v ČR i v zahraničí.


Standardní doba studia je v navazujícím magisterském studiu 2 roky a v magisterském studiu nenavazujícím na bakalářský studijní program 5 - 6 let. V případě, že student překročí standardní dobu studia o více než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium (přesné podmínky viz sekce Poplatky spojené se studiem). Maximální doba studia včetně státní závěrečné zkoušky může dosáhnout v pětiletém programu 10 let a v šestiletém 11 let. V navazujícím magisterském programu lze studovat maximálně 5 let.


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia je udělován akademický titul „magistr“ (mimo absolventů lékařských fakult). Dokladem o absolvování studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.


Pro uchazeče je pravidelně otevíráno více než 40 navazujících magisterských studijních programů s více než 120 studijními obory. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání, čemuž odpovídá i jejich strukturace a uplatňování kreditního systému ECTS. Začlenění do mezinárodní komunity vysokých škol poskytuje studentům obsáhlé možnosti stáží a výjezdů, např. v rámci prestižního programu Erasmus.


Výuka v pětiletém magisterském studiu je realizována pouze u studijních programů Katolická teologie, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Farmacie, Právo a právní věda, Učitelství pro základní školy a Psychologie


Poslední změna: 11. říjen 2017 17:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika