Bakalářské studium


Bakalářské studium je nabízeno především v prezenční formě, kdy je převážná část výuky organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxi, laboratorních prací, stáží atd. přímo na fakultě v přímé interakci s učitelem.


Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce je možné absolvovat takzvané dvouoborové studium, kdy jsou v rámci jednoho studia realizovány dva programy, každý s poloviční kreditní a studijní zátěží. Dvouoborové studium je možné uskutečnit i mezifakultně.


Některé obory lze studovat i takzvanou kombinovanou formou, což znamená, že občasná účast na přednáškách či seminářích (a pochopitelně zkouškách) je doplňována o dálkové samostudium prostřednictvím on-line dostupných materiálů.


Termíny a podmínky přijímacího řízení na bakalářské studijní obory jsou zveřejňovány 1. října. Termín pro podávání přihlášek ke studiu obvykle bývá do konce února. Přijímací zkoušky se pak zpravidla konají během května a června. V případě některých programů a oborů může fakulta přijmout uchazeče bez přijímací zkoušky, ovšem podmínkou jsou vynikající předchozí studijní výsledky či vykonaná vědecká činnost v oboru. Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde.


Studium je prováděno prostřednictvím studijních plánů, stanovujících především časovou a obsahovou návaznost jednotlivých předmětů, objem a formu výuky a počty kreditů, přiřazené jednotlivým předmětům.


Průběh studia je realizován prostřednictvím kreditního systému, kdy je každému předmětu přiřazen určitý počet kreditů, vyjadřující poměr množství práce studenta, spojené s absolvováním předmětu, vůči celkovému objemu práce, spojené s absolvováním všech předmětů dle studijního plánu.


Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky. V případě, že student překročí standardní dobu studia o více než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium (přesné podmínky viz sekce Poplatky spojené se studiem). Doba studia včetně státní závěrečné zkoušky může být prodloužena maximálně na 6 let.
Poslední změna: 24. listopad 2017 10:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Adresa

Univerzita Karlova


Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Česká republika