FAQ

Co je hodnocení studijního programu?

Hodnocení uskutečňování studijních programů je součástí zodpovědnosti, kterou Univerzita Karlova převzala v rámci institucionální akreditace udělené Národním akreditačním úřadem a v současnosti jej upravuje Čl. 5 Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality Univerzity Karlovy ze dne 31.ledna 2017, dle kterého má být každý studijní program zhodnocen alespoň jednou za dobu platnosti akreditace.

Jak hodnocení probíhá?

Hodnocení probíhá prostřednictvím modulu Hodnocení SIS4, kdy se jednotlivé studijní programy hodnotí zpravidla ve třech či čtyřech vlnách ročně. Pokud je váš studijní program zařazen do hodnocení, budete o této skutečnosti informováni s předstihem jednoho měsíce a po samotném technickém otevření hodnocení budete notifikování automatickým e-mailem, obsahujícím odkaz do modulu, pokyn k vyplnění sebehodnotící zprávy a odkaz na podrobný obrazový návod pro práci v modulu.


Proč nyní probíhá hodnocení právě vašeho studijního programu? 

Výběr studijních programů zařazených do hodnocení provádí Rada pro vnitřní hodnocení, respektive příslušné panely, které také rozhodují o tom, kdy se který studijní program bude hodnotit.


Kdy a jak hodnocení vašeho programu začne?

Samotné hodnocení začíná výběrem studijního programu pro danou hodnotící vlnu, jejíž harmonogram určuje Rada pro vnitřní hodnocení. Po výběru zpracuje Odbor kvality a akreditací (OKVA) datové podklady pro samotnou zprávu, a jakmile jsou tyto podklady kompletní, jsou zpřístupněny garantům, kteří jsou notifikování informačním emailem.


Jak máte postupovat?

V rámci SIS4 se vám zpřístupní formulář Vlastní hodnotící zprávy, kterou budete moct vyplnit. Na tento okamžik stejně jako na další kroky hodnocení (jak jsou popsány výše) budete vždy upozorněni notifikací formou e-mailu. Spolu s notifikací obdržíte i obrázkový návod, jak v modulu postupovat. 


Co se bude dít po odevzdání zprávy dál?

Následně se hodnocení bude věnovat příslušný panel Rady pro vnitřní hodnocení. Průběžné vyhodnocení, jakmile je panel dokončí, bude možné nahlédnout v modulu SIS. Panel Rady pro vnitřní hodnocení může rovněž navrhnout osobní schůzku s garantem studijního programu za účelem vyjasnění nejasných míst v sebehodnotící zprávě. Případná schůzka bude organizována RUK a mohou se jí zúčastnit i další zástupci fakulty.


Jak je hodnocení zakončeno?

Panel v posledku vytvoří návrh Zprávy o hodnocení studijního programu, který dostanete k nahlédnutí a případnému okomentování. Stejně tak jej dostane k dispozici a okomentování děkan/ka fakulty.


Musím se na hodnocení nějak připravit? 

Na tvorbu Vlastní hodnotící zprávy není třeba se žádným způsobem připravovat, veškeré podklady Vám budou poskytnuty rektorátem.


Datové podklady

Všechny otázky se snažíme ilustrovat datovými podklady reflektujícími dosavadní fungování Vašeho SP. Záměr je mít přiloženy podklady za posledních 5 let, pokud už tak dlouho daný program existuje. V případě kratší doby uskutečňování SP jsou podklady doplněny o data předcházejícího SP, na který Vámi garantovaný SP obsahově navazuje. Najdete je přiložené přímo u každé otázky v elektronickém dotazníku.


Jak s přiloženými datovými  podklady pracovat?

Podklady by vám měly pomoct ilustrovat některé z odpovědí. Předpokládáme, že se většinou jedná o informace, které garanti znají a o kterých mají vlastní orientační přehled, které přiložené podklady jen pomohou dokreslit.


Co když jsou přiložené datové podklady chybné nebo neúplné?

Pokud narazíte na skutečnost, že jsou některé z datových podkladů chybné či neúplné, uveďte věc na pravou míru ve své odpovědi, kde dané téma zhodnotíte na základě skutečného stavu.


Kolik mám na vyplnění zprávy času?

Na vyplnění zprávy je stanovena lhůta jeden měsíc.


Celouniverzitní studentská šetření

Jedním z dlouhodobě plánovaných podkladů jsou celouniverzitní studentská šetření, jež mají být na UK sbírána každý rok a v rámci hodnocení SP pak přikládány jejich výsledky za posledních 5 let. Tato šetření jsou však teprve na svém počátku, který byl zdržen pandemickou situací Covid-19. Navzdory jejich neúplnosti jsme se rozhodli je pro přehled přikládat, nicméně všichni zúčastnění jsou si vědomi jejich omezené vypovídací hodnoty. Pozor, v případě některých SP nejsou v rámci pilotního hodnocení data z šetření k dispozici vůbec, protože se odpovědi od respondentů během prvního sběru nepodařilo získat. Kromě studentských šetření byla sebrána i šetření absolventská, kde už proběhlo více sběrů, takže ta jsou k dispozici pro naprostou většinu SP.  


Na koho se můžu obrátit s prosbou o pomoc? 

Na fakultách byly za účelem podpory procesu hodnocení a zajišťování kvality vůbec zřízeny pozice fakultních koordinátorů, kteří by s procesem hodnocení studijních programů měli být obeznámeni a v pro případ jakékoliv dílčí podpory by vám měli být k dispozici. Nemohou však za vás vyplňovat zprávu, do té má přístup jen garant/ka. V případě jakýchkoliv dalších problémů je vám pochopitelně k dispozici .
Poslední změna: 17. březen 2023 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám