Úvod


Proces hodnocení studijních programů na UK, jak je předložen níže, je založen na několika principech.  

 

Tím prvním je dialog. Proces hodnocení má charakter dialogu mezi garantem studijního programu a dalšími zástupci fakulty na straně jedné a Radou pro vnitřní hodnocení (RVH) na straně druhé. Tento dialog probíhá kromě jiného formou Vlastní hodnotící zprávy, již připraví garant, a Zprávy o hodnocení studijního programu, kterou posléze připraví RVH. Cílem dialogu je společně vyhodnotit, jak probíhá realizace dříve akreditovaného studijního programu.  

 

Druhým důležitým principem je informovanost a formativní zpětná vazba. Dialog hodnocení má být založen na datechvypovídajících o fungování studijního programu (SP). Tam, kde je to možné, proto má Vlastní hodnotící zpráva do jisté míry formu komentářů datových podkladů, které představují jednak informace sebrané z informačních systémů univerzity a jednak reflexe studujících shromážděné formou každoročních celouniverzitních šetření.  

 

Třetím principem je pak kontinuita. Proces hodnocení nemá být jednorázovým aktem či dokonce sám o sobě cílem, nýbrž pouze součástí dlouhodobé péče o kvalitu studijního programu, která je kontinuální a obsahuje řadu dalších prvků, ať už na rovině fakultní či celouniverzitní.Cílem hodnocení je v rámci dialogu vedeného mezi Radou pro vnitřní hodnocení na straně jedné a garantem studijního programu a případně dalšími zástupci na straně druhé jednak ověřit, že úroveň realizace studijního programu odpovídá nárokům Univerzity Karlovy a jednak pojmenovat silné a slabé stránky SP, respektive zformulovat doporučení, které by vedla k jeho dalšímu rozvoji a zlepšování. Poslední změna: 17. březen 2023 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám