• Navigator

UKrajině

Výzva Nadačního fondu UK na pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině (UKrajině I.)

EN below

Správní rada Nadačního fondu UK vypsala výzvu na pomoc studentům univerzity, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům. Vyzýváme členy univerzitního společenství a přátele univerzity, aby finančně přispěli na transparentní bankovní účet č. 000000-0556677359/0800 a svůj příspěvek označili vzkazem "UKrajině".


QR platba

Vybrané prostředky Správní rada použije na základě individuálních žádostí na tyto účely:

 • podpora studentů a zaměstnanců na Univerzitě Karlově, kteří se dostali do socioekonomických problémů z důvodu konfliktu na Ukrajině;

 • podpora studentů a zaměstnanců, kteří z důvodu pomoci rodinným příslušníkům ovlivněných válečným konfliktem na Ukrajině opouštějí Českou republiku;

 • podpora rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky;

 • příspěvek na ubytování rodinných příslušníků studentů a zaměstnanců Univerzity Karlovy, kteří přijdou z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině do České republiky, zejména jde-li o ubytování v zařízeních univerzity;

 • jiné formy pomoci studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině;

 • podpora aktivit členů univerzitního společenství na pomoc studentům, zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům zasažených válečným konfliktem na Ukrajině, např. výuka, hlídání dětí, právní, psychologická, překladatelská a další forma pomoci včetně koordinace těchto aktivit;

 • podpora vlastních aktivit studentů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků zasažených konfliktem na Ukrajině směřujících k vzájemné pomoci, vytváření příležitostí ke spolupráci, rozvíjení dialogu včetně společenských akcí, publikační a osvětové činnosti, tvoření mediálního obsahu;

 • další případy pomoci, o které rozhodne správní rada nadačního fondu.

Pro účely výzvy se za studenta považuje i osoba s přerušeným studiem z důvodu konfliktu na Ukrajině nebo osoba v obdobném postavení jako student (např. student tzv. nultého ročníku).

V případě, že vybrané prostředky nebudou vyčerpány do 1. června 2022 a správní rada nerozhodne o prodloužení výzvy nebo vypsání stejné či obdobné výzvy, prostředky budou poukázány Univerzitě Karlově na podporu stipendia Václava Havla zahraničním studentům i osobám, jimž represe totalitních, autoritářských a nesvobodných režimů kdekoliv na světě ztěžuje nebo přímo znemožňuje studium.


Stav transparentního účtu


Potvrzení o poskytnutí daru Vám rádi vystavíme. Prosíme o zaslání žádosti na .

Žádosti o podporu je možné podávat na tomto odkazu.

Žádosti budou každý týden projednávány Správní radou Nadačního fondu UK. Při posuzování žádosti Správní rada zohlední individuální situaci žadatele nebo přínos projektu a dále výši dostupných prostředků. Na poskytnutí podpory není právní nárok.Call of the Trust fund of the Charles University to help the people inconvenienced by the conflict in Ukraine (UKrajině l.)


The Administrative Board of the Trust Fund of the Charles University is asking for help of the students of the University, the employees, and their relatives. We appeal to the members of the academic society and friends of the university to send financial support to a transparent bank account n. 000000-0556677359/0800 with a label ‚UKrajině‘.


QR payment

The Administrative Board will use the funds according to individual needs for these purposes:

 • Support of the students and employees, who are experiencing socio-economical issues due to the conflict in Ukraine;

 • Support of the students and employees, who are forced to leave the Czech Republic to help their relatives affected by the conflict in Ukraine;

 • Support of the students’ relatives and employees of the Charles University, who come to the Czech Republic as a result of the conflict in Ukraine;

 • Contribution to the funding of accommodation of the students’ relatives and employees of the Charles University, who come to the Czech Republic due to the conflict in Ukraine, especially concerning accommodation within the facilities of the University;

 • Other means of help for students, employees and their relatives affected by the conflict in Ukraine;

 • Support of the activities of the academic society in order to help students, employees and their relatives affected by the conflict in Ukraine, e.g. studying, babysitting, legal/psychological/translational or other kind of help including the help with coordinating all of these activities;

 • Support of the individual activities of the students, employees and their relatives affected by the conflict in Ukraine, that aim for mutual help, creating opportunities for cooperation, participating in dialogue including social gatherings, publishing and educational activities, media content;

 • Other means of help that will be decided by the Administrative Board of the Trust Fund.

For the purposes of the call, a person with interrupted studies due to the conflict in Ukraine or a person in a similar position as a student (e.g. a student of the so-called zero year) is also considered a student.

In case the selected funds are not exhausted by June 1, 2022 and the Administrative Board does not decide to extend the request or issue the same or similar request, the funds will be transferred to Charles University to support Václav Havel's scholarship for foreign students and individuals for whom the oppression of totalitarian, authoritarian and non-free regimes anywhere in the world makes studying difficult or impossible.


Status of the transparent account


Confirmation of donation will be issued on request. Please contact us at .

Applications can be submitted via this form.

Applications will be discussed weekly by the Administrative Board of the CU Trust Fund. The Board will be considering the applicant's individual situation or the project's benefits, and the number of available funds will be taken into consideration. There is no legal entitlement for granting the support.Poslední změna: 21. březen 2023 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: