• Navigator
 • O nadačním fondu

O nadačním fondu

Nadační fond Univerzity Karlovy byl založen koncem roku 2020.

Účel Nadačního fondu a okruh a pravidla vykonávání činností:


 1. Účelem Nadačního fondu je společensky užitečná podpora financování pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti vykonávané na Univerzitě Karlově. Účelem Nadačního fondu je též podpora akcí a projektů souvisejících s pedagogickou, vědeckou a výzkumnou činností vykonávanou na Univerzitě Karlově a také podpora činností souvisejících s třetí rolí Univerzity Karlovy.

 2. Účelu Nadačního fondu je dosahováno především realizací následujících činností za současného dodržování Opatření rektora č. 29/2020 Obecných kritérií Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci (dále jen “obecných kritérií”):

  1. shromažďování finančních prostředků od dárců a sponzorů; a

  2. přidělování příspěvků z Nadačního fondu za účelem podpory vzdělávání, vědeckého výzkumu, mezinárodní spolupráce, kulturních a dalších společenských aktivit spjatých s Univerzitou Karlovou, vysokým školstvím v ČR a ve světě obecně. Pro plnění tohoto účelu bude Nadační fond zejména:

   • podporovat studenty, pedagogické a vědecké pracovníky a zaměstnance zejména Univerzity Karlovy při odborných setkáních, včetně úhrady nákladů spojených s pobytem, dopravou a školením na domácích a zahraničních pracovištích;

   • poskytovat příspěvky na pořízení odborné literatury, vzdělávacích programů, softwaru, hardwaru, jakož i na pořízení a opravy učebních pomůcek;

   • poskytovat příspěvky na zajištění odborných setkáním školení, konferencí, kongresů a mezinárodních akcí;

   • podporovat zájmovou činnost studentů, zaměstnanců a absolventů zejména Univerzity Karlovy;

   • podporovat vědecké a výzkumné projekty;

   • společenské akce; a

   • propagovat nadační fond a jeho činnost.

 3. Nadační fond vykonává činnosti podle odst. 2 tohoto článku statutu hospodárně a v souladu s právním předpisy. Zejména dodržuje následující pravidla:

  1. Nadační fond je nezávislou, nevládní, nevýdělečnou organizací;

  2. Majetek Nadačního fondu je využíván k zajištění naplňování svého účelu, zejména k úhradě nákladů na zhodnocení majetku, k úhradě nákladů na vlastní správu, k investicím považovaným za obezřetné a k zajištění vlastní činnosti. Náklady na zajištění vlastní činnosti Nadačního fondu přitom nesmí přesáhnout 10 % majetku Nadačního fondu;

  3. Nadační fond získává prostředky především prostřednictvím darů od třetích osob a vkladů Zakladatele;

  4. Nadační fond nepřijímá od třetích osob finanční prostředky získané nezákonnou činností;

  5. Nadační fond spravuje své prostředky transparentně; a

  6. Nadační fond nevytváří nadační jistinu ani nadační kapitál.


Poslední změna: 29. září 2021 22:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: