Další vzdělávání učitelů

CŽV

V programu celoživotního vzdělávání katedra nabízí dvouleté kombinované studium Výtvarné výchovy pro druhý stupeň ZŠ a SŠ.


Kombinované dvouleté studium oboru výtvarná výchova

Cíle kurzu:

Cílem kurzu je připravit absolventy jiných učitelských magisterských oborů na kvalifikovanou výuku výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ. Kurz směřuje k uspořádání znalostí posluchačů v oblasti dějin a teorie výtvarné kultury, se zvláštním zřetelem k současnému výtvarnému umění a vizuální kultuře, k seznámení posluchačů s teorií a didaktikou výtvarné výchovy a k přípravě na práci se současnými kurikulárními dokumenty.Studium dále bude podněcovat a rozvíjet vlastní tvořivé experimenty posluchačů se zřetelem k jejich dalšímu uplatnění v přípravě, plánování a realizaci výuky výtvarné výchovy na běžných základních školách a gymnáziích. 

Absolvent programu získá základní znalosti a dovednosti pro aprobovanou výuku výtvarné výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ včetně koncepčního přístupu k oboru a plánování výuky a realizace výuky v souladu se současnými kurikulárními dokumenty. 

Podmínka přijetí:

Dokončené magisterské studium pedagogického směru nebo alespoň započaté studium v oblasti pedagogických věd.

Přijímací zkouška:

Písemný oborový test (obdobný jako test bakalářského studia, zaměřený na orientaci uchazečů v moderním a současném výtvarném umění a vizuální kultuře) a oborová zkouška z výtvarných dovedností (výtvarný projekt na zadané téma).

Obsah studia:

Náplň studia je v souladu s náplní denního oborového studia postavena na třech základních vzájemně se prolínajících okruzích, které tvoří výtvarně-umělecké výrazové předměty, umělecko-teoretické předměty zaměřené především na výchovu k aktivní participaci v oblasti výtvarného umění a vizuální kultury a předměty z oblasti pedagogické a psycho-sociální.

Studium se opírá o nejmodernější poznatky a světové trendy v oboru výtvarné výchovy, ale i v dalších příbuzných oborech. Zaměření studijního oboru je koncipováno s ohledem na skutečnost, že očekávanou prioritou absolventa studia bude vykonávat práci kvalifikovaného učitele výtvarné výchovy nebo vést tvůrčí činnosti dětí i dospělých v mimoškolních zařízeních a kulturních institucích.

Závěrečná práce:

Závěrečná práce obsahuje teoreticko-výzkumnou stať ke zvolenému tématu, didaktický projekt rozvíjející zvolené téma pro výuku na odpovídajícím stupni školy a dokumentaci a reflexi praktické realizace projektu.

Závěrečnou práci posluchači odevzdávají v elektronické podobě.

Podmínky absolvování programu: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška

Místo konání: katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Cena kurzu: 16500 Kč/rok

Přihláška: elektronická, poplatek 400 Kč.

Detail programu a informace k přijímacímu řízení naleznete také ExternĂ­ odkaz zde.


Diskurzivní dílny

Garant: Doc. ak. mal. Ivan Špirk / ivan.spirk@volny.cz

Informace k Diskurzivním dílnám Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


Grafika a škola

Garant: Doc. ak. mal. Ivan Špirk / ivan.spirk@volny.cz

Informace ke kurzu Grafika a škola Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


 
 
UKPedf © 2010