O katedře výtvarné výchovy

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zajišťuje výuku v prezenčním i kombinovaném (dálkovém) studiu v bakalářských studijních programech, v navazujících magisterských studijních a v nedělených magisterských studijních programech.

Připravuje pedagogy výtvarné výchovy pro mateřské školy, první i druhé stupně ZŠ, pedagogy pro základní umělecké školy a střední školy. Připravuje výtvarné pedagogy pro práci v zájmových a volnočasových zařízeních, nebo lektory a kurátory vzdělávacích programů pro práci v lektorských odděleních a vzdělávacích centrech při galeriích a muzeích umění.

Je pověřeným pracovištěm pro rigorózní řízení (PhDr.) a školícím pracovištěm doktorského studia Specializace v pedagogice - výtvarná výchova (Ph.D.) a oprávněným pracovištěm pro habilitace a profesorská jmenovací řízení v oborech výtvarné výchovy.

Vyučující katedry jsou tvůrci odborných publikací, vědeckých monografií, učebnic a studijních textů, řešiteli výzkumných projektů a grantů. Katedra se podílí na vydávání odborného periodika Výtvarná výchova. Rozvíjí zahraniční styky s více než desítkou vysokoškolských pracovišť v Evropě, USA a Japonsku. Vysílá a přijímá studenty na studijní pobyty v rámci programu LLP Erasmus. Na katedře má domicil Česká sekce INSEA (International Society for Education through Art).


Sídlo pracoviště:

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

3. patro

Telefon: (420) 221 900 282

E-mail: karolina.mochanova@pedf.cuni.cz
 
 
UKPedf © 2010