Informace pro nové doktorandy.


Obecné informace o kursech a formuláře ISP najdete na fakultním webu, rubrika Věda, PhD program. Konzultace se školiteli o Individuálním studijním plánu (ISP) budou individuální.


Doktorský Journal Club se bude konat na KVV, v úterý od 16. 00 aktuálně podle potřeby. Supervize klubu a mentoring doc. Marie Fulková Ph.D. Pořádají studenti doktorského programu. První setkání, které bude pojaté jako seznamovací seance, vám oznámíme se začátkem semestru. 


Korespondentka: Mgr. Markéta Vöröšová


Informace pro doktorandy a uchazeče o Ph.D. studium v oboru výtvarná výchova

(platné od akademického roku 2011/12)

Doktorský studijní program: Specializace v pedagogice

Studijní obor: Výtvarná výchova

Forma studia: prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Počet zkoušek: 4 (podrobněji viz níže)


Cíle a charakteristika studijního oboru

Cílem doktorského studia v oboru výtvarná výchova je připravit vědecky i umělecky erudované a pedagogicky specializované pracovníky, kteří budou garantovat vysokou odbornou úroveň oboru, jeho přínos pro badatelskou spolupráci s partnerskými obory a špičkové kvality jeho uplatnění v systému všeobecného vzdělávání.

Současná koncepce oboru výtvarná výchova je založena na zkoumání sociálně podmíněného rozvoje různých stránek vizualizace (showing, imagining, creating) chápané jako specifická složka lidské ontogeneze, kultury a všeobecného vzdělávání. Studium směřuje k hlubšímu porozumění povahy tvořivého myšlení, učení a vyučování v oblasti výtvarné (vizuální) kultury, která v posledních letech získává stále větší společenskou a vzdělávací váhu zejména díky masovým médiím a novým technologiím.

Studium v oboru výtvarná výchova má předmětné teoretické a empiricko-výzkumné zakotvení ve vzdělávací oblasti umění a kultura, ale zároveň má i velký interdisciplinární potenciál. Ten vyplývá jednak ze širokého uplatnění vizuální obraznosti v kultuře a ve všeobecném vzdělávání, jednak ze specifických nároků výtvarné výchovy na integraci umělecké a teoretické stránky vizuality. Představitelé tohoto oboru proto mohou kromě specifické práce ve své vlastní disciplíně být přínosnými spolupracovníky nebo i týmovými manažery v badatelských týmech takových disciplín jako jsou pedagogika, pedagogická a vývojová psychologie, speciální pedagogika, mediální studia, kulturologie, sémiotika, kognitivní vědy, estetika aj. O interdisciplinárním potenciálu výtvarné výchovy mimo jiné vypovídají i témata disertačních prací obhájených v posledních letech.

Viz elektronický katalog obhájených disertačních prací ExternĂ­ odkaz zde.


Charakteristika studia a jeho výstupů

Studium prohlubuje odborné znalosti doktorandů a poskytuje jim hlubší poznání v rámci zvoleného zaměření. Formou přednášek, seminářů a soustavných konzultací jsou doktorandi seznamováni s nejnovějšími poznatky oboru stejně jako s aktuálními trendy v metodologii výzkumné a teoretické práce. Současně s tím jsou vychováváni v oborové heuristice, která je pro výtvarnou výchovu specifická zejména vzhledem k závažnému podílu umělecké složky oboru.

Těžiště doktorského studia spočívá v sepsání doktorské práce, původního vědeckého díla, vycházejícího z výzkumné činnosti a opřeného o zkušenosti z činnosti výtvarné a pedagogické. Doktorská práce by měla rozšířit poznatky dosavadního bádání a zároveň doložit doktorandovu schopnost zvládnout zvolené téma adekvátními metodami a na mezinárodní úrovni oborového poznání. Vedle studia vlastního oboru doktorandi musí také absolvovat zkoušky z jednoho světového jazyka a z podpůrných oborů, tj. z pedagogiky (se zaměřením na metodologii výzkumu) a z filosofie nebo estetiky, resp. teorie či dějin umění. (viz seznam kurzů a seminářů na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost, ExternĂ­ odkaz zde).


Studijní povinnosti:

1) Absolvování Metodologického kurzu. Pozn.: povinnost absolvovat obecný metodologický kurs nabízený na fakultních stránkách doktorského programu a specifickou metodologii nabízenou KVV, ve vztahu k povaze doktorského projektu.

2) Rozšířená anotace disertační práce a její obhajoba.

3) Pravidelná prezentace ročníkových výstupů a reflexe aktuálních novinek oboru. Doktorandi prezenčního studia jsou povinni zúčastňovat se doktorandského semináře pořádaného katedrou, kde představují výsledky své práce. Doktorandi kombinovaného studia mají účast nepovinnou, ale předkládají své příspěvky k semináři v pravidelných konzultacích nejméně jednou za semestr.

4) V případě umělecké činnosti jedna výstava s odbornou reflexí (textem). Autorské výstavy s odbornou reflexí jsou zaměnitelné se studií studie v odborném periodiku nebo sborníku.


Další povinnosti:

5) Aktivní účast na konferencích a seminářích – nejméně 3 účasti (doktorandský seminář, domácí konference, mezinárodní konference).

6) Publikační činnost – nejméně 3 studie v odborném periodiku nebo sborníku, z toho jedna publikovaná v zahraničním médiu nebo alespoň v cizím jazyce.

7)  Vědecká práce – podání alespoň jednoho výzkumného projektu (např.: GAUK, GAČR, SVV, NAKI, Výzkumný záměr, apod.) Podání alespoň jednoho projektu, byť by výsledek nebyl úspěšný).

ExternĂ­ odkaz Možnosti podávání grantů apod. viz Oddělení pro vědeckou činnost PedF UK.


Doporučené aktivity:

1) Zahraniční stáž (studijní pobyt na zahraničním pracovišti, případně studium v zahraničních knihovnách a archivech). Doporučená délka zahraničního pobytu pro prezenční studenty je jeden semestr.

2) Podíl na činnosti katedry (výuka, podíl na administrativní a reprezentativní činnosti katedry, apod.).


Povinnosti doktorandů:

•odevzdání individuálního studijního plánu (ISP) nejpozději do 2 měsíců od nástupu do studia (ISP – formuláře najdete ExternĂ­ odkaz zde)

•po každém roce studia (nejpozději do konce září) předloží doktorandi Zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu (Zpráva o plnění ISP – formuláře najdete ExternĂ­ odkaz zde)

Vedle standardních povinností (skládání zkoušek v určitých termínech a průběžná práce na disertaci) je doporučeno absolvování zahraniční stáže, pozornost je věnována publikační činnosti a aktivní účasti na konferencích a ve výzkumných projektech.


Posuzování a hodnocení výkonu studenta:

Práci na disertačním úkolu pravidelně hodnotí školitelé a oborová rada pro výtvarnou výchovu. Výsledky hodnocení jsou následující:

a) plní individuální studijní plán - studium pokračuje

b) plní částečně - student pokračuje s podmínkou termínově uložené nápravy

c) nesplnil povinnosti individuálního studijního plánu - studium je ukončeno.


Formuláře ISP a plnění ISP předávejte v daných termínech školiteli a na Oddělení pro vědeckou činnost PedF UK v Praze (ExternĂ­ odkaz link)


Zkoušky v průběhu doktorského studia:

A) Jedna zkouška z předmětu z oborové nabídky;

B) dvě zkoušky z předmětu z širšího vědního základu (filozofie výchovy, sociologie, antropologie nebo dle tématu disertace);

C) jedna zkouška z cizího jazyka.


Doktorské semináře KVV (viz SIS):

•Psychologie výtvarného umění

•Specifické stránky výzkumu ve výchově uměním v kontextech obecné problematiky kvalitativního a kvantitativního empirického výzkumu

•Sémiotická analýza výtvarného zážitku

•Kritické teorie a přístupy v současném umění a vizuální kultuře

•Současné kontexty kresby a grafiky: mezi uměním a výtvarnou výchovou

•Metody textuální analýzy

•Formulování otázek jako východisko i nástroj badatelské aktivity ve výtvarné výchově

•Interdisciplinarita diskursu teorie výtvarné výchovy

•Gesto, výtvarný neverbální vstup do osobní, sociální a kulturní komunikace


Vzorový studijní plán

1. ročník:

Příprava doktorské práce: heuristika, studium domácí a zahraniční literatury.

Přípravná fáze výzkumu, upřesnění cíle, předmětu a problému výzkumu (v závislosti na proporcích kvalitativní a kvantitativní složky).

Nástin struktury výzkumného projektu, příprava práce v terénu.

Studium a zkoušky (problémové okruhy): Specifické stránky výzkumu ve výchově uměním; Metodologie a metodika výzkumu (pedagogika); Filosofie; Výtvarná výchova v interdisciplinárních souvislostech; Studium a zkouška: světový jazyk. Absolvování kolokvia Metodologie a metody výzkumu (tzv. malá obhajoba).

Publikační činnost a další činnost: dílčí studie, drobnější články, recenze, účast na semináři doktorandů a některé z domácích konferencí.

2. ročník:

Studium domácí a zahraniční literatury, prezentace poznámek a zjištění na doktorském semináři, první koncepty textu a struktury disertační práce.

Práce na výzkumném projektu: organizační zabezpečení výzkumu a jeho realizace.

Počáteční analýza získaných poznatků.

Studium a zkoušky: Analýza výtvarného zážitku; Sémiotický přístup ve výtvarné výchově; Psychologie výtvarného umění; Estetika (nebo teorie umění nebo dějiny umění).

Zahraniční stáž.

Publikační a další činnost: studie a účast na mezinárodní konferenci.

3. ročník:

Studium domácí a zahraniční literatury, prezentace kapitol z DP a zjištění na doktorském semináři, postupné rozpracovávání textu disertační práce.

Práce na výzkumném projektu: realizace a analýza získaných poznatků.

Studium a zkoušky: Analýza výtvarného zážitku; Sémiotický přístup ve výtvarné výchově; Psychologie výtvarného umění; Estetika (nebo teorie umění nebo dějiny umění).

Zahraniční stáž.

Publikační a další činnost: studie a účast na mezinárodní konferenci.

4. ročník:

Státní doktorská zkouška.

Dokončení a odevzdání doktorské práce.

Obhajoba doktorské práce.


Státní doktorská zkouška

SDZ se skládá ze tří tematických okruhů:

•didaktický okruh

•pedagogicko-psychologický okruh

•speciální odborný okruh (týká se některého z podpůrných oborů)

Během státní doktorské zkoušky musí doktorand prokázat hlubokou znalost v pedagogické a didaktické stránce výtvarné výchovy i v jejích stránkách odborně-obsahových, které se vztahují k podpůrným oborům, širokou obeznámenost s literaturou a vývojem názorů na základní otázky koncepcí výtvarné výchovy, stejně jako znalost metodologie a metod výzkumu. Na základě pokynů školitele předkládá ke státní doktorské zkoušce část (kapitolu) disertační práce.


Vypracování a obhajoba disertační práce

Formální náležitosti disertačních prací na PedF UK najdete ExternĂ­ odkaz zde. Vzhledem k charakteru studijního oboru vzniká ale přesná podoba disertačních prací KVV vždy na základě dohody mezi studentem a školitelem, případně je scvalována členy oborové rady.Aktuální a důležité a jiné informace


18. 10. 2017

Jak čerpat účelové stipendium na zahraniční cestu?

Paní Vlčkové je potřeba před cestou zanést tři formuláře:

a) motivační dopis, směřovaný proděkance;

b) návrh na udělení účelového stipendia podle OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2016 č. j. 1137/2016 na podporu studia studenta/tky PedF UK v zahraničí (Čl. 3) v souladu se Stipendijním řádem UK (čl. 5 odst. I písm. C);

c) žádost o povolení cesty směřujte na zahraniční oddělení paní Vlčkové v dostatečném předstihu (několika týdnů před odjezdem).

Po návratu je třeba napsat cestovní zprávu. Ta obsahuje krom příslušného formuláře ještě průběh zahraniční cesty, kde je třeba se detailněji rozepsat o cestě samotné. Cestovní zprávu podepsanou vedoucím katedry musíte odevzdat do 10 dní od návratu opět paní Vlčkové na zahraničním oddělení.

Postup ještě konzultujte s paní Vlčkovou. 

Opatření děkana ExternĂ­ odkaz zde.

Formuláře ke stažení:

Žádost o povolení zahraniční cesty Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Formulář zprávy ze zahraniční cesty Dokument ke stáhnutĂ­ zde.

Cestovní příkaz k zahraniční cestě Dokument ke stáhnutĂ­ zde.


13. 9. 2017

V srpnu se v dánské Kodani uskutečnila prestižní mezinárodní konference ECER Copenhagen 2017 pořádaná EERA (European Educational Research Association). Katedra výtvarné výchovy zde měla bohaté zastoupení. V sekci ERG (Emerging Researchers' Conference) prezentovaly své příspěvky doktorandky Zdenka Rocha a Petra Vargová. V hlavní sekci konference představila svůj příspěvek doktorandka Zuzana Svatošová spolu se svou školitelkou Doc. Marií Fulkovou. Více na webových stránkách ECER ExternĂ­ odkaz zde.

Vedoucí katedry Doc. Marie Fulková a doktorandka Zuzana Svatošová při prezentaci na mezinárodní konferenci ECER Copenhagen 2017.

Research Probe in the Lisbon School of Education, Polytechnic School of Lisbon

co-superviser: Teresa Isabel Matos Pereira

superviser: Doc. PhDr. Marie Fulková Ph.D.

Lecturer: MgA. Pavla Gajdošíková

School: Department of Art Education, Lisbon School of Education, Polytechnic School of Lisbon

Students: 19 - 22 years

Lesson was realised on 28. 4. 2017

Lesson theme: Mind Maps /  Every day walk

Ongoing Research: My Own Works (artistic and pedagogical) in relation to the Phenomenon of Architecture and pedagogical implications thereof

Abstract: PhD Thesis focus is on my own artworks in relation to the phenomenon of architecture (how architecture is reflected in painting and drawing) and possible utilization of those during gatherings with the students. The Thesis is based on my own work called “Subjective Urbanism” (series of paintings, drawings and videos) and its initial assumptions. The research part deals with attitudes and their possible changes during mutual encounters between the artist-teacher and the student over the topic of architecture in painting and drawing.

Research methodologies: The research part will be carried out by means of art practice and participative observation. Quality research methodologies are being applied on the art practice, while more approaches are combined. Research by Art: Donald Schon.

Students during the lecture Mind Maps and their artworks

Máme radost, že postery a vystoupení doktorandek Mgr. Romany Bartůňkové, MgA. Kateřiny Fojtíkové, Mgr. Lenky Jarchovské, Mgr. Jany Kerhartové, Mgr. Petry Klimešové, Mgr. Zuzany Svatošové, Mgr. Zdenky Špidlové a Mgr. et BcA. Markéty Vöröšové prezentované v červenci 2015 na mezinárodní konferenci INSEA v Lisabonu s názvem Risks and opportunities for visual arts education in Europe bylo kladně hodnoceno Marjanem Prevodnikem, předsedou InSEA ERC, a Dr. Kevinem Tavinem z Aalto University. Dopisy k přečtení najdete Odkaz v rámci webu zde.


 
 
UKPedf © 2010