18.9.2020 Ve čtvrtek 24.9. se ruší konzultace dr. Broukalové a přesouvají se na středu 23.9. od 10.00 do 11.00 hod.


10.7.2020 Bloková výuka prof. Lobenstein-Reichmann v ZS proběhne ve dvou blocích. První blok proběhne od 1.10. do 2.10., a to distanční formou Dokument ke stáhnutĂ­ . Prof. Lobenstein-Reichmann pošle zapsaným studentům e-mailem pokyny pro distanční výuku.

Druhý blok výuky od 11. do 15.1.2021 (rozvrh bude zveřejněn dodatečně).


18.5.2018 Upozoňujeme studenty, kteří jsou přihlášeni na SZZ a neuspěli u Klauzurní práce nebo nemají splněny podmínky ke konání SZZ, aby se z termínu písemně omluvili předsedovi zkušební komise, který jim v SIS zanese omluvu a termín nepropadá.


27.10.2017 Upozornění pro studenty

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě.

Informace k SZZ a Klauzurní práci (dříve Souborná zkouška)

 • Studenti, kteří se budou hlásit ke státní závěrečné zkoušce musí absolvovat předmět Klauzurní práce. Předmět je určen studentům, kteří mají splněné stanovené prerekvizity a zapsané korekvizity. Výuka v předmětu neprobíhá. Výstupem je písemný test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou postupu k ústní státní závěrečné zkoušce. V testu pro Bak. jsou prověřovány především znalosti z morfologie, syntaxe, lexikologie a slovní zásoby německého jazyka a dále receptivní řečová dovednost čtení s porozuměním. V testu pro Navazmag. ve formě eseje na jedno z témat z oblasti lingvistiky, německy psané literatury, didaktiky nebo společenskopolitického dění je ověřována dovednost samostatného odborného písemného projevu podloženého hlubšími znalostmi lingvistickými, stylistickými, lexikálními a samozřejmě i znalostmi z oborů jednotlivých témat. Úspěšné absolvování testu je podmínkou k přihlášení ke státní závěrečné zkoušce, která bude probíhat již pouze ústně.

 • Je doporučeno zadat si téma závěrečné práce nejpozději 6 měsíců před termínem odevzdání práce, který stanoví harmonogram příslušného akademického roku. Zadávání témat závěrečných prací probíhá průběžně.

 • Studenti, kteří skládají SZZ, musí předat komisi seznam přečtené literatury.

 • Studenti odevzdávají závěrečné práce pouze elektronicky.

 • Před konáním Klauzurní práce i obhajoby ZP se student musí zapsat v SIS k termínu v modulu Termíny zkoušek.

 • Upozorňujeme všechny studenty, že přihlašování a odhlašování ke státní zavěrečné zkoušce se řídí ExternĂ­ odkaz Pravidly pro organizaci studia a ExternĂ­ odkaz Studijním a zkušebním řádem, který v článku 9 odst. 12 jasně stanoví podmínky pro odhlašování ze SZZ:

  "Nedostaví-li se student ke státní zkoušce nebo její části, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda zkušební komise. Nevykoná-li student státní zkoušku ani ve druhém opravném termínu, nesplnil požadavek stanovený tímto řádem a studium mu bude ukončeno."

  Konkrétně:

  - omluvu směřujte před termínem konání SZZ Bc. - e-mailem na předsedu komise SZZ (Dr. Zeman) a v kopii na pí Mikešovou

  - omluva před termínem konání SZZ NMgr. - e-mailem na předsedkyni komise (Doc. Glosíková) a v kopii na pí Mikešovou

 • Studenti při psaní závěrečných prací zohledňují Opatření děkana č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce vč. příloh se šablonami.

 • Upozorňujeme studenty, že každý pokus o plagiát (i jen částečný) v rámci vypracování seminární, bakalářské nebo diplomové práce, bude považován za disciplinární přestupek podle čl. 2 Disciplinárního řádu pro studenty Pedagogické fakulty a postoupen k projednávání disciplinární komisi fakulty. 


 
 
UKPedf © 2009