Bakalářský studijní program

Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (7507 R 041) 

Prezenční studium, 3 roky, Bc.


Přípravný kurz pro zájemce o bakalářské studium německého jazyka a literatury

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 otevíráme pro zájemce o studium německého jazyka a literatury přípravný kurz.

Informace naleznete Dokument ke stáhnutĂ­ zde


ExternĂ­ odkaz Studijní plán oboru - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání


Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání vykazuje rozsáhlé znalosti z jednotlivých disciplín jazykovědné germanistiky, z dějin německy psané literatury jakožto součásti dějin literatury světové, z dějin německy mluvících zemí v evropském a světovém kontextu a z reálií německy mluvících zemí včetně souvislostí s českými zeměmi. V didakticky orientovaných kurzech se studenti seznamují se základní lingvodidaktickou terminologií a teorií a jsou vedeni k reflexi těchto poznatků v kontextu didaktiky němčiny jako cizího jazyka v českém školním prostředí. Prioritou absolventa bakalářského studia je následné magisterské studium učitelství, avšak bakalářský stupeň vzdělání umožňuje realizovat se v různých neučitelských profesích: ve státní správě, v cestovních kancelářích, v obchodních firmách, v knihovnách a jako organizační pracovník na vysokoškolských pracovištích i ve výzkumných ústavech.

Obor je možno studovat v kombinacích s Anglickým jazykem, Českým jazykem, Dějepisem, Matematikou, Základy společenských věd a Chemií.


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška ke studiu oboru německý jazyk a literatura je pouze písemná. Ověřovány jsou znalosti tvarosloví, větné skladby a slovní zásoby německého jazyka, dále porozumění středně těžkému psanému textu v německém originále a základní znalosti z německy psané literatury i z reálií německy mluvících zemí včetně reálií Čech a Moravy s ohledem na česko-německé, resp. česko-rakouské vztahy. Uchazeč musí v testu rovněž prokázat hlubší zájem o obor a širší politický a kulturní rozhled ve světovém dění minulém a současném, zejména ve vztahu k německy mluvícím zemím. Písemný test je koncipován formou otázek s výběrem odpovědi. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Délka trvání testu max. 60 min.


Podmínky pro přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky

Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky z oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Žádost se podává v listinné formě nejpozději do 29. 2. 2020, součástí žádosti je kopie certifikátu o úspěšném složení zkoušky z německého jazyka na úrovni C1 nebo C2.


V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2020. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2020. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného oboru. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2020, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.


Doporučená literatura

BERGLOVÁ, E.; FORMÁNKOVÁ, E.; MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2012.

JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2006. (nebo jiné publikace se zaměřením na reálie německy mluvících zemí, například HOMOLKOVÁ, B. Reálie německy mluvících zemí. Plzeň: Fraus, 1997 a další vydání).

JUSTOVÁ, H.; KADLECOVÁ, S. Deutsche Literatur fürs Abitur. Maturita z němčiny. Havlíčkův Brod: Fragment, 2003.

Učebnice německého jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. Sprechen Sie Deutsch?, Němčina pro jazykové školy nově, Schritte international, Delfin, Tangramm aktuell, Themen aktuell, Německy s úsměvem nově, Studio d, Studio 21, Německy od Adama, Prima aj.


Dokument ke stáhnutĂ­ Ukázkový vzorový test (vč. řešení)


Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete na stránkách UK PedF: ExternĂ­ odkaz http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-125.html


Dotazy ke studiu německého jazyka mohou zájemci směřovat na: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (pavla.necasova@pedf.cuni.cz).

 
 
UKPedf © 2009