Rozšiřující studium

Učitelství německého jazyka a literatury pro SŚ a 2. stupeň ZŠ

celoživotní vzdělávání, 5 semestrů výuky, osvědčení UK o způsobilosti
"Studium na Katedře germanistiky zaměřené na rozšíření kvalifikace je systematické setkání s německým jazykem, které nemůže poskytnout žádný 
jazykový kurz nebo jazyková škola. Což je dáno především vysokou odborností jednotlivých vyučujících. Nenahraditelné jsou hodiny s rodilými
mluvčími. Všechny přednášky mají jasnou strukturu, která usnadňuje pochopení. Oceňuji okamžitou provázanost s praxí, i když se prozatím 
v prvním ročníku nejedná o didaktiku. Osobně jsem překvapena, jak ráda jsem se po letech vrátila na Pedagogickou fakultu."
Jana Košátková, absolventka programu   


ExternĂ­ odkaz Studijní plán


Rozšiřující studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelského zaměření (nebo absolventy neučitelských vysokých škol rovnocenného typu s doplněným pedagogickým vzděláním) různých oborů s praktickou znalostí NJ, kteří si chtějí rozšířit učitelskou kvalifikaci o další obor. Studium je zaměřeno na teoretické lingvistické, literárně vědné a kulturologické disciplíny, v neposlední řadě na didaktiku studovaného jazyka, z jejíhož pohledu jsou výše uvedené disciplíny studujícím zprostředkovávány, včetně praktického přístupu směřovaného do praxe učitele německého jazyka.


Výstupy z programu

Absolvent kurzu:

- ovládá německý jazyk na úrovni B2-C1,

- disponuje rozsáhlými znalostmi z lingvistických disciplín a dokáže je uplatnit v praktické komunikaci,

- má znalosti dějin německy psané literatury od počátků do současnosti a dovede analyzovat literární text s následným využitím ve výukové praxi,

- disponuje znalostmi z didaktiky lingvistických i nelingvistických disciplín a umí je uplatnit ve výuce.


Studium je pětisemestrální a je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou práce. 

Celková úplata za studium dle standardní doby studia činí 35000,- Kč, 7000,- za semestr.


Výuka je rozložena do pěti semestrů. Výuka v každém semestru probíhá přibl. 10 týdnů. Celková hodinová dotace činí 364 hodin.


Přihlášku lze podat elektronicky nebo v papírové formě. Elektronická verze zde: ExternĂ­ odkaz  bude doplněno  

Poplatky za přihlášku:

400,- Kč elektronická forma přihlášky, variabilní symbol: 232, specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky, variabilní symbol: 232, specifický symbol: rodné číslo bez lomítka


Termín podání přihlášky 1. kolo: 24. červen 2019

Termín podání přihlášky 2. kolo: 30. srpen 2019

1. termín přijímacího řízení: 26. červen 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

2. termín přijímacího řízení: 6. září 2019, 9:00, R122, Magdalény Rettigové 4, Praha 1


Informace rovněž na www.pedf.cuni.cz v modulu Evidence kurzů CŽV:  ExternĂ­ odkaz  Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ a 2. stupeň ZŠ


Přijímací zkouška se skládají ze dvou částí:


  1. část (písemná) - test z gramatiky (morfologie + syntax) a slovní zásoby současného německého jazyka

  2. část (ústní)      - zjištění úrovně především praktické znalosti německého jazyka


Podmínkou pro přijetí je praktická znalost německého jazyka na úrovni přibl. B1-B2 podle Společného evropského referenčního rámce. 


Doporučená literatura: 

BERGLOVÁ, E.; FORMÁNKOVÁ, E.; MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny. Plzeň : Fraus, 2002. 

DUSILOVÁ, D. et al. Sprechen Sie Deutsch? I.-III. Praha : Polyglot, 2000 – 2005. 

HÖPPNEROVÁ, V. et al. Němčina pro jazykové školy. I. – III. Praha : Scientia, 2002.


S dotazy se lze obracet na garantku vzdělávacího programu: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. Mail 


 
 
UKPedf © 2009