popisek

Chcete studovat sémiotiku?

Nabízíme Vám studium v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.

Navazující magisterské studium - Elektronická kultura a sémiotika

Magisterské studium je koncipováno interdisciplinárně. Jeho záměrem je porozumění variabilním komunikačním procesům, které se odehrávají v současné společnosti. Za účelem objasnění komunikačních strategií a jejich mediálních podmínek se magisterské studium zaměřuje především na problematiku semiózy, reprezentace a interpretace. Sémiotická reflexe komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, zkoumá především podoby rétoriky a kreativity v nových médiích, proměny autorství, veřejného prostoru a vizuality současné společnosti.

Pokud máte zájem přihlásit se na magisterské studium oboru Elektronická kultura a sémiotika, prostudujte si podmínky pro přijetí, které najdete ExternĂ­ odkaz zde.


Doktorské studium - Sémiotika a filosofie komunikace

Doktorské studium se zaměřuje na filosofický a sémiotický výzkum komunikačních procesů. V souladu s pojetím nové (především poststrukturalistické a kognitivní) sémiotiky se výzkum orientuje současně na procesy komunikace i na procesy signifikace. Předmětem bádání je tedy jak komunikační výměna na základě cirkulace znaků ve společnosti, tak i možnost formování znakových systémů. Oba tyto výzkumní záměry lze uplatnit v rozličných oblastech procesů sdělování, zvláštní pozornost je však věnována vizuální komunikaci a utváření významů veřejného prostoru.

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na ExternĂ­ odkaz této stránce.