Bakalářský studijní program

Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (7507 R 041) 

Prezenční studium, 3 roky, Bc.


ExternĂ­ odkaz Studijní plán oboru - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání


Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání vykazuje rozsáhlé znalosti z jednotlivých disciplín jazykovědné germanistiky, z dějin německy psané literatury jakožto součásti dějin literatury světové, z dějin německy mluvících zemí v evropském a světovém kontextu a z reálií německy mluvících zemí včetně souvislostí s českými zeměmi. Prioritou absolventa bakalářského studia je následné magisterské studium učitelství, avšak bakalářský stupeň vzdělání umožňuje realizovat se v různých neučitelských profesích: ve státní správě, v cestovních kancelářích, v obchodních firmách, v knihovnách a jako organizační pracovník na vysokoškolských pracovištích i ve výzkumných ústavech.

Obor je možno studovat v kombinacích s Anglickým jazykem, Českým jazykem, Dějepisem a Základy společenských věd.


Přijímací zkouška

Přijímací zkouška ke studiu oboru německý jazyk a literatura je pouze písemná. Ověřovány jsou znalosti tvarosloví, větné skladby a slovní zásoby německého jazyka, dále porozumění středně těžkému psanému textu v německém originále a základní znalosti z německy psané literatury i z reálií německy mluvících zemí včetně reálií Čech a Moravy s ohledem na česko-německé, resp. česko-rakouské vztahy. Uchazeč musí v testu rovněž prokázat hlubší zájem o obor a širší politický a kulturní rozhled ve světovém dění minulém a současném, zejména ve vztahu k německy mluvícím zemím. Písemný test je ve většině položek koncipován formou otázek s výběrem odpovědi. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Délka trvání testu max. 60 min.


Podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky

Uchazeč může požádat děkana fakulty o prominutí přijímací zkoušky z oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Žádost se podává v listinné formě nejpozději do 28. 2. 2017, součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu o úspěšném složení zkoušky z německého jazyka na úrovni C1 nebo C2. V případě, že bude podmínka pro prominutí přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušné potvrzení podat nejpozději do 31. 5. 2017. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 28. 2. 2017. Uchazeč následně obdrží rozhodnutí o prominutí či neprominutí přijímací zkoušky. Pokud uchazeč nedoloží požadované potvrzení do 31. 5. 2017, dostaví se v den konání přijímací zkoušky k přijímací zkoušce s potvrzením, které předloží zkušební komisi, která rozhodne, zda mu bude přijímací zkouška prominuta. V tomto případě uchazeč neobdrží rozhodnutí o prominutí/neprominutí přijímací zkoušky.
Přípravný kurz pro zájemce o studium

Pro zájemce bude otevřen přípravný kurz v rozsahu 8 hodin. Bližší informace budou uvedeny na webových stánkách katedry germanistiky: ExternĂ­ odkaz http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-1.html


Doporučená literatura

BERGLOVÁ, E.; FORMÁNKOVÁ, E.; MAŠEK, M. Moderní gramatika němčiny. Plzeň: Fraus, 2012.

JUSTOVÁ, H. Deutschsprachige Länder. Praha: Fragment, 2006. (nebo jiné publikace se zaměřením na reálie německy mluvících zemí)

Učebnice německého jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. Sprechen Sie Deutsch?, Němčina pro jazykové školy nově, Schritte international, Delfin, Tangramm aktuell, Themen aktuell, Německy s úsměvem nově, Studio d, Německy od Adama, Prima aj.


Dokument ke stáhnutĂ­ Ukázkový vzorový test (vč. řešení)


Podrobné podmínky přijímacího řízení naleznete na stránkách UK PedF: ExternĂ­ odkaz http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-125.html


Dotazy ke studiu německého jazyka mohou zájemci směřovat na: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (pavla.necasova@pedf.cuni.cz).

 
 
UKPedf © 2009